Eucharistieviering 02 – 01 – 2022

Voorganger: Pater Frans Mulders & Diaken Han Hartog

Met medewerking van het Hagunnan Koor.

Komende zondag is het zondag Epifanie. We vieren het feest van de Openbaring van de Heer. We lezen het verhaal van een ster die de plaats waar Jezus geboren is aan het licht brengt. 
Wijzen uit het oosten komen daar op af. Ze vinden de stal van Bethlehem. En brengen het Kerstkind en Zijn Moeder kostbare geschenken.
Voor ons is de vraag: hoe komen wíj in die stal? Hoe vinden wíj de weg naar het Kerstkind in de kribbe? Wat is mijn ster in het leven?

OPENBARING DES HEREN  

EERSTE LEZING  Jes., 60, 7-6

Uit de Profeet Jesaja.

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schij­nen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedra­gen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer.

TUSSENZANG     Ps. 72 (71), 2, 7-8, 10- 1 1, 12- 13

Refr: Alle volken der aarde huldigen U, Heer.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, de ko­ningszoon uw rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden.

Regeren zal hij van zee tot zee, vanaf de Rivier tot de grens van de aarde. Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden ge­schenken, Arabische heersers en Etiopen betalen hem cijns.

Hem huldigen alle vorsten der aarde en alle volke­ren dienen hem. De arme die steun vraagt zal hij bevrijden, de ongelukkige zonder hulp. Hij zal zich ontfermen over misdeelden, de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

TWEEDE LEZING Ef., 3, 2-3a. 5-6

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christe­nen van Efeze

Broeders en zusters, Gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt die mij met het oog op u gegeven is; door openbaring is mij de kennis van het geheim meege­deeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus Jezus medeërfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie.

ALLELUIA   Mt., 2, 2

Alleluia. Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en komen de Heer onze hulde brengen. Alleluia.

EVANGELIE Mt.,2, 1-12

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden ? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.”

 Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: “Te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.” Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: “Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.” Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Dit bericht is geplaatst in Vieringen. Bookmark de permalink.