Eucharistieviering 06-09-2020

Eucharistieviering.

Voorganger: Frans Mulder

Koor: PeeBee kinderkoor

DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

EERSTE LEZING  Ez.,33, 7-9

Uit de Profeet Ezechiël

Zo spreekt de Heer: “Gij, mensenkind, als wachter heb Ik u aangesteld over het volk van Israël. Hoort gij een woord uit mijn mond, waarschuw hen dan namens Mij! Als Ik tot de boosdoener zeg: “Jij, boosdoener, jij moet sterven!” en als gij dan uw mond niet opendoet en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag, dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld, maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen. Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag, hem gezegd dat hij zich moet bekeren, en hij bekeert zich niet, dan sterft hij om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw leven gered.”

TUSSENZANG     Ps. 95 (94) 1-2, 6-7, 8-9

REFREIN: Luistert dan heden naar zijn stem: weest niet halsstarrig.

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de Rots van ons heil.

Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren.

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen, neerknielen voor Hem die ons schiep.

Hij is onze God en wij zijn volk, Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan neer zijn stem: weest niet halsstarrig als eens in Meriba.

Waar uw vaderen Mij wilden tarten ofschoon zij mijn daden hadden gezien.

TWEEDE LEZING Rom., 13, 8-10

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters, Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeren, en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord: “Bemin uw naaste als uzelf”. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet.

ALLELUIA   2 Kor., 5, 19

Alleluia. God was het die in Christus de wereld met zich verzoende en Hij gaf ons de boodschap van de verzoening. Alleluia.

EVANGELIE         Mt., 18, 15-20

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg Ik u: Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.”

Dit bericht is geplaatst in Vieringen. Bookmark de permalink.