Eucharistieviering 16-08-2020

Eucharistieviering.

Voorganger: Frans Mulder

Organist: Mark de Vries

Cantor: Emile Vriens

Lezingen tijdens de viering:

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

EERSTE LEZING Jes., 56, 1. 6-7

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer: “Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaar­dig is, want mijn heil is in aantocht, mijn gerechtigheid zal zich openba­ren. De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om Hem te dienen, die zijn naam met liefde vereren en zijn dienaren willen zijn, allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren, die trouw blijven aan mijn verbond, hen breng Ik naar mijn heilige berg en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar, want mijn huis zal worden genoemd: een huis van gebed voor alle volken.”

TUSSENZANG     Ps. 67 (66), 2-3, 5, 6 en 8

REFREIN: Geef dat de volken U eren, o God, dat alle volken U eren!

God, wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn.

Opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen omdat Gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt.

Geef dat alle volken U eren, o God, dat alle volken U eren!

God geve ons zo zijn zegen dat heel de aarde Hem vreest.

TWEEDE LEZING Rom., 11, 13-15. 29-32.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome Broeders en zusters,

Ik, Paulus, richt mij nu tot u die uit het heidendom gekomen zijt. Ik ben weliswaar apostel der heidenen, maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog, omdat ik hoop daardoor mijn eigen volk tot naijver te prikkelen en er althans enigen van te redden. Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders beteke­nen dan leven uit de doden? Maar God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping. Zoals gij eertijds aan God onge­hoorzaam zijt geweest, thans echter, dank zij de ongehoorzaamheid van Israël, ontferming hebt gevonden, zo is thans Israël op zijn beurt onge­hoorzaam geworden, opdat het ten gevolge van de u betoonde ontfer­ming, eveneens erbarming zou vinden. Zo heeft God allen in ongehoor­zaamheid opgesloten om allen in te sluiten in zijn ontferming.

ALLELUIA   Mt, 4, 23

Alleluia. Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het Koninkrijk, en genas alle ziekten onder het volk. Alleluia.

EVANGELIE Mt., 15, 21-28

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Kananeese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: “Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk ge­kweld.” Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: “Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen.” Hij antwoordde: “Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.” Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: “Heer, help mij !” Hij gaf haar ten antwoord: “Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is, aan de honden te geven.” “Toch wel, Heer, – sprak zij- want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.” Daarop zei Jezus haar: “Vrouw, ge hebt een groot geloof! “Uw verlangen wordt ingewilligd.” En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

Dit bericht is geplaatst in Vieringen. Bookmark de permalink.