Eucharistieviering 19 – 12 – 2021

Voorganger: Han Hartog

Koor: PeeBee

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

EERSTE LEZING Micha, 5, 1-4a

Uit de Profeet Micha

Dit zegt de Heer: “Gij, Bethlehem Efrata, het kleinste onder Juda’s geslachten, uit u zal geboren worden hij die over Israël moet heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen.” Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt hij de macht in handen en zal hen hoeden door de kracht van de Heer, door de verheven naam van de Heer zijn God. In veiligheid zullen zij wonen, omdat zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde. Hij zal een man van vrede zijn.

TUSSENZANG     Ps. 80 (79) 2acen3b, 15-16, 18-19

Refr: God van de heerscharen, richt ons weer op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan, die Jozef leidt als een kudde; Die troont op de Kerubs, verschijnt met luister, voor Efraïm, Benjamin en Manasse.

Werp uw macht in de strijd, kom om ons bij te staan. God van de heerscharen, keer toch terug, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.

Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, het stekje dat Gij hebt gekweekt. Laat uw hand op uw gunsteling rusten, op het kind dat Gij grootgebracht hebt. Nooit meer zullen wij U verlaten; bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

TWEEDE LEZING

Uit de brief aan de Hebreeën         Hebr., 10, 5-10

Broeders en zusters,

Als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de Vader: “Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. Toen zei ik: Hier ben ik. Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat: Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.” Eerst zegt Hij dus: Slachtoffers en gaven, brand­offers en zoenoffers hebt Gij niet gewild, die konden u niet behagen hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt Hij: Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voor altijd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

ALLELUIA

Alleluia. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Alleluia.

EVANGELIE        Lc., 1, 39-45

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra ik uw groet hoorde sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.”

Dit bericht is geplaatst in Vieringen. Bookmark de permalink.