Woord en Communie viering 30-08-2020

Woord en Communie viering

Voorganger: Hans Peters

Koor: Hagunnan


TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

EERSTE LEZING Jer., 20, 7-9

Uit de Profeet Jeremia

De profeet Jeremia bad als volgt: “Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken; Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen, “geweld en onderdrukking” roepen. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad. Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden maar het lukt me niet.” 

TUSSENZANG     Ps. 63 (62), 2, 3-4, 5-6, 8-9

REFREIN: Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.

God, mijn God zijt Gij, ik zoek U met groot verlangen.

Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart als dorre akkers naar regen.

Zo zie ik omhoog naar de plaats weer Gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie.

Meer waard dan het leven is mij uw genade, mijn mond verkondigt uw lof.

Ik zal U prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar U.

Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, mijn mond zal U jube­lend danken.

Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest, ik koester mij onder uw vleugels.

Met heel mijn hart houd ik vast aan U, het is uw hand die mij steunt.

TWEEDE LEZING Rom., 12, 1-2

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters, Ik smeek u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan God toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.

ALLELUIA   Cf. Ef., 1, 17-18

Alleluia. Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia.

EVANGELIE Mt., 16, 21-27

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus ter zijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden: “Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit overkomen !” Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus: “Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aan­stoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.” En daarna tot zijn leerlingen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? “Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.”


Dit bericht is geplaatst in Vieringen. Bookmark de permalink.