van Week tot Week 02 – 02 – 2020

VAN WEEK TOT WEEK

Bulletin van de Parochie Sint Petrus’ Banden

Pastorie: Hartveldseweg 24, 1111 BG Diemen  
Telefoonnummer: 06 36333640
E-mail: info@sintpetrusbanden.nl
Parochiesecretariaat: ma t/m vr: 09.00 – 12.00 uur
Bezoekadres: De Diem, Arent Krijtsstraat 48 Diemen
Financieel: ING Bank IBAN nummer:  NL61INGB0004914300    

18e  zondag door het jaar 2 augustus 2020

                    TROOSTVOGEL      

     Wanneer je soms iets naars beleeft – je niet mag uitgaan door de regen 

     of slaande ruzie hebt gekregen met iemand waar je veel om geeft

     Als speelgoed door een mankement niet meer zo leuk is als tevoren

     je kwartje ergens is verloren, kortom als je verdrietig bent.

     Dan komt een vogel met een lied je hoort het, maar je ziet hem niet

     en als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet.

     Zolang er kinderen bestaan is hij ze altijd komen troosten

     In Diemen of in het Verre Oosten, of waar hij ook naar toe moest gaan.

     De vogel is in al die tijd nog nooit beschreven of geschilderd

     is hij beeldschoon of erg verwilderd ? daarover heerst onzekerheid.

     In elk geval, hij meent het goed hoewel door alles wat hij doet

     je kans hebt dat hij noodgedwongen een tijdje op hem wachten moet.

     Dan komt de vogel met een lied, je hoort hem, maar je ziet hem niet

     dan vliegt hij weg met jouw verdriet.

     Drs. P.


INTENTIES
zo.  2 aug. 09.30overl. ouders Zuure – Le Cat, Nolda Leppen
zo.  2 aug. 10.30Johannes Hesp, Jill Krenn-Carter, overl. ouders Steen v.d. Vegt
Margaretha v.d. Hengel, Rie Heeman – Haardsma, Frans Klerks
Bep van de Meer – Dobbe, Jan Kloosterhuis
17 mei Ali Touw en ouders Bos, Marco Touw, 
13 juni Annie en Gerard Braakhuis, 14 juni Anna de Wilde Randag
21 juni in dankbare herinnering ouders Post en hun kinderen
zo. 9 aug. 10.30Johannes Hesp, Margaretha v.d. Hengel
overleden familie Bernard-Willebrands
Bep van de Meer – Dobbe, Jan Kloosterhuis
VAN DAG TOT DAG
zo.  2 aug. 09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.  2 aug. 10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Marianus Jehandut
zo.  9 aug. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger diaken Han Hartog
zo. 16 aug. 09.30De Diem. Eucharistieviering
zo. 16 aug. 10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Frans Mulders
zo. 23 aug. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger diaken Han Hartog

De opgegeven intenties, die niet gelezen zijn in de maanden dat de kerk gesloten was vanwege de coronacrisis, worden in de komende maand(en) alsnog gelezen.


In de vakantietijd is het secretariaat geopend op donderdag en vrijdag van 09.00-11.00 uur


Hieronder vind u de teksten die gelezen worden tijdens aanstaande de viering.

02 – 08 – 2020

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

EERSTE LEZING  Jes., 55, 1-3

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer: “Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Ook gij die geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen. Komt kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? Luistert, luistert naar Mij: dan eet gij wat goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij en luistert en gij zult leven.”

TUSSENZANG     Ps. 145 (144), 8-9, 15-16, 17-18

REFREIN: Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons.

De Heer is vol liefde en medelijden, lankmoedig en zeer goedgunstig.

De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte.

De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun te rechter tijd spijs.

Gij opent uw hand voor alles wat leeft, voldoet aan al hun verlangens.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in al wat Hij doet.

Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt.

TWEEDE LEZING Rom., 8, 35. 37-39

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters, Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensge­vaar of het zwaard ? Over dit alles zegevieren wij glansrijk, dank zij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen, noch boze geesten, noch wat is noch wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer.

ALLELUIA   Mt., 4, 4b

Alleluia. Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord, dat uit de mond van God komt. Alleluia.

EVANGELIE         Mt.,14,13-21

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame plek om alleen te zijn. Maar het volk kwam dit te weten en zij gingen Hem vanuit hun steden te voet achterna. Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: “Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.” “Het is niet nodig dat zij weggaan – zei Jezus hun, geeft gij hun maar te eten.” Doch zij antwoordden: “Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.” Waarop Jezus sprak: “Brengt die dan hier.” En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, ; en nadat Hij de zegen had uitgesproken, brak Hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op. Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.