van Week tot Week 09 – 08 – 2020

Pastorie: Hartveldseweg 24, 1111 BG Diemen  
Telefoonnummer: 06 36333640
E-mail:info@sintpetrusbanden.nl
Parochiesecretariaat: ma t/m vr: 09.00 – 12.00 uur
Bezoekadres: De Diem, Arent Krijtsstraat 48 Diemen
Financieel: ING Bank IBAN nummer:  NL61INGB0004914300  


19e  zondag door het jaar 9 augustus 2020

                                                GASTVRIJHEID 

         Gastvrijheid.

         Noem het zegening of risico, zij blijft de eenvoud zelve.

         Zij aarzelt niet.

         zij stelt geen vragen naar vermogen of gezindheid,

         maar ze gebeurt van harte en spontaan.

         En zij spreekt , waar ter wereld ook, eenzelfde taal.

         “Kom binnen, kom. Ga zitten.

         Zie wat ik hier nog heb: een stukje brood, en wat te delen wijn .

         Een rustbank voor je gaat. En iets voor onderweg

         Zalig wie altijd plaats voorziet in zijn bestaan

         voor wie voorbij komt, voor de onverwachte.

         Zalig wie in zichzelf gemoedelijk de lamp aanhoudt

         tegen de nacht van argwaan  en vervreemding.

          Kris Gelaude,Averbode  


         Van het bestuur

         We ontvangen veel enthousiaste reacties op de uitzendingen van onze vieringen.

         Graag willen we hiermee doorgaan, zodat ook degene die niet naar de kerk kunnen

         komen toch de viering kunnen volgen. . U heeft onze oproep voor een bijdrage vast

         wel gezien. Hiermee willen we zelf de apparatuur aanschaffen om de vieringen te

         kunnen streamen, ofwel uitzenden via internet. Inmiddels is er ruim € 2500 ontvangen.

         We zijn dus op de goede weg maar dit is nog niet voldoende. Uw bijdrage is nog welkom

         op de bankrekeningnummer NL39INGB 0001855607 t.n.v. restauratiefonds Parochie    

         Sint Petrusbanden.


                                        ZORGZAME SAMENLEVING-

DAAR MOET JE WEL EEN BEETJE ZORGZAAM VOOR ZIJN

                                                                                             Loesje

INTENTIES
zo.  9 aug. 10.30Johannes Hesp, Margaretha v.d. Hengel
overleden familie Bernard-Willebrands, Jacobus Bouwman
Bep van de Meer – Dobbe, Jan Kloosterhuis
zo. 16 aug.  09.30overl. ouders Zuure – Le Cat
zo. 16 aug. 10.30Johannes Hesp, ouders van Doorn-Vlek
Margaretha v.d. Hengel
VAN DAG TOT DAG
zo.  9 aug. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger diaken Han Hartog
zo. 16 aug. 09.30De Diem. Eucharistieviering
zo. 16 aug. 10.30Eucharistieviering. Voorganger pater Frans Mulders
zo. 23 aug. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger diaken Han Hartog
zo. 30 aug. 10.30Woord- en Communieviering. Voorganger de heer Hans Peters

We ontvingen het volgende bericht van de bisschop van Haarlem-Amsterdam,

Van harte wil ik U danken voor de gebeden, felicitaties en attenties die ik heb
mogen ontvangen bij mijn aantreden als nieuwe bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik gedenk U allen in mijn gebed en heilige Mis. Wil alstublieft ook voor mij bidden dat ik een goede herder voor het bisdom zal kunnen zijn.

Haarlem, 9 juni 2020
+Johannes Hendriks
bisschop van Haarlem-Amsterdam


Voor de mensen die het prettig vinden om thuis mee te lezen met de viering van aanstaande zondag, vind u hieronder de lezingen:

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

EERSTE LEZING 1 Kon., 19, 9a. I l – 13a

Uit het eerste boek der Koningen

In die dagen kwam de profeet Elia bij de Horeb, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen en overnachtte er. Maar de Heer zei tot hem: “Ga naar buiten en treed aan voor de Heer op de berg.” Toen trok de Heer voorbij. Voor Hem uit ging een hevige storm, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was de Heer niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was de Heer niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot.

TUSSENZANG     Ps. 85 (84), 9ab- 10, 11-12, 13-14

REFREIN: Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoe­ning.

Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen, zijn glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, als vrede en recht elkaar omhelzen;

Dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten, en ziet uit de hemel gerech­tigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken en draagt ons land rijke vrucht.

Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden volgen.

TWEEDE LEZING Rom.,9, 1-5

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters, Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest: in mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt. Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn, als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen. Immers, zij zijn Israelieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften; van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar het vlees, die, boven alles verheven, God is: de gezegende tot in de eeuwigheid! Amen.

ALLELUIA   Ps. 130 (129), 5

Alleluia. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Alleluia.

EVANGELIE         Mt., 14, 22-33

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus

Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl Hij het volk naar huis zou zenden. Toen Hij het volk had weggezonden, ging Hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en Hij was daar alleen. De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: “Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet.” “Heer, – antwoordde Petrus- als Gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.” Waarop Jezus sprak: “Kom !” Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: “Heer, red mij!” Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei: “Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld?” Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden: “Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.”

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.