Financiën

Financiën

De St. Petrus’ Parochie is een financieel zelfstandige parochie. De financiële administratie is in beheer van de parochie en wordt jaarlijks ter controle en goedkeuring overlegd aan het bisdom Haarlem – Amsterdam.  Dit na controle door een kascommissie en goedkeuring door het locatiebestuur.

De kosten van restauratie, onderhoud en gebruik, vieringen en aankleding, activiteiten en een klein aantal personele kosten worden gefinancierd met opbrengsten uit de Kerkbalans, particuliere giften en bijdragen voor speciale vieringen.


Kerkbijdragen

Naast collectes tijdens de mis, zijn regelmatige kerkbijdragen belangrijk voor de instandhouding van de parochie.

Eenmalige of maandelijkse bijdragen zijn daarom van harte welkom op onderstaand bankrekeningnummer:

NL61INGB0004914300 Ten name van St. Petrus’ Banden Diemen.


Periodieke giften

Het is mogelijk een schriftelijke afspraak vast te leggen over uw periodieke gift. Als deze aan onderstaande criteria voldoet kunt u hiervan meer aftrekken bij uw belastingaangifte.

  1. de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst ;
  2. u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens één keer per jaar) de toegezegde bedragen overmaakt;
  3. deze bedragen steeds even hoog zijn;u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
  4. Kerk in Actie geen tegenprestatie levert voor uw gift.
  5. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft kunt u via het secretiaat vragen of de penningmeester contact met u opneemt.

Kerkbalans

Tijdens de actie Kerkbalans wordt gevraagd om een eenmalige of maandelijkse bijdrage ter ondersteuning van het voortbestaan van de kerk, zodat deze voor velen nog lang een plek voor rust, bezinning en inspiratie kan zijn tijdens de vele gewone en belangrijke momenten in het leven.

Tijdens de actie krijgen ingeschrevenen in de parochie een brief toegestuurd met het verzoek om het voortbestaan van deze bijzondere ontmoetingsplek te ondersteunen. Uiteraard is een bijdrage geheel vrijwillig en mag ook op andere momenten een gift gedaan worden.


Restauratiefonds

Bijdragen aan restauratiefonds kunnen worden overgemaakt op:

NL39INGB0001855607 Ten name van Restauratiefonds.

Meer informatie over het fonds treft u op de Restauratiefonds pagina.


ANBI Status

Onze kerk heeft een zgn ANBI status. Dat betekent dat u uw giften mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Belastingdienst.


Kosten Misintenties

Een misintentie geeft u de gelegenheid om een zondagsmis, of een aantal missen, speciaal aan een dierbare overledene of zieke op te dragen. Tijdens deze mis wordt dan ook de naam van deze persoon genoemd.

De kosten van een misintentie bedragen € 10,- per mis en dienen van tevoren te zijn overgemaakt op rekening:  NL90INGB0000290855 Ten name van Financiele Commissie Parochie St Petrus Banden.

Uiteraard is het belangrijk dat een specifieke mis ook daadwerkelijk aan uw dierbare wordt opgedragen. Neem daarom contact op met het parochiesecretariaat om het aantal misintenties en de specifieke datum/data te bespreken*.

*Neem hiervoor bij voorkeur op de donderdag contact op met het secretariaat


Kosten Huwelijk

Voor een huwelijksceremonie wordt de kerk speciaal gereed gemaakt en is er naast de voorganger ook een koster aanwezig om e.e.a. in goede banen te leiden.

Neem voor de kosten van een huwelijksceremonie contact op met het parochiesecretariaat.


Afdracht aan het Bisdom Haarlem – Amsterdam

Een deel van onze reguliere collectes worden volgens afspraak afgedragen aan het Bisdom Haarlem – Amsterdam.

Daarnaast zijn er soms speciale (verplichte) collectes die landelijk worden gehouden en waarvan, comform afspraak, eveneens een deel wordt afgedragen aan het Bisdom.